อาคเนย์ เฮลท์เครดิต

อาคเนย์ Health Credit (Health Credit) คือบริการพิเศษ ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เพียงจ่ายส่วนเกินสิทธิความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเท่านั้น

เวลาทำการของบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 18:00 น.

ขั้นตอนการขอใช้บริการอาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
เมื่อผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้มีสิทธิใช้บริการต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท โดยแสดงเอกสารและขั้นตอนดังนี้

 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งเป็นเจ้าของกรมธรรม์ร่วมกับผู้เอาประกันภัย
 • โรงพยาบาลดำเนินการตรวจสอบสถานะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกับบริษัท โดยระบบโทรสาร เมื่อแพทย์วินิจฉัยและลงความเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านทางโรงพยาบาลจะแจ้งบริษัทโดยระบบโทรสาร
 • บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามเอกสารที่ได้รับจากโรงพยาบาล และแจ้งผลกลับไปโดยเร็ว (ภายในเวลาประมาณ 45 นาที) หลังจากบริษัทรับเรื่องเรียกร้องครบถ้วนสมบูรณ์
 • กรณีบริษัทอนุมัติให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบริการ Health Credit ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครอง หรือค่ารักษาส่วนที่เป็นข้อยกเว้น/ไม่ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ชำระส่วนเกินนั้นให้กับโรงพยาบาล
 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (IPD) หรือค่าชดเชยอุบัติเหตุพิเศษ (AI) ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องยื่นเอกสารเรียกร้องเพิ่มเติมอีก บริษัทจะพิจารณาเรื่องเรียกร้องดังกล่าว และส่งค่าทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยโดยตรง

อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเอชเอสพลัส (HS PLUS) ขอให้ดำเนินการเรียกร้องค่าทดแทน โดยส่งใบเสร็จรับเงินส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครอง (ผู้เอาประกันภัยชำระเองแต่มิใช่ค่ารักษาส่วนที่เป็นข้อยกเว้น/ไม่ได้รับความคุ้มครอง) ให้บริษัทพิจารณาจ่ายค่าทดแทนต่อไป

การได้รับสิทธิอาคเนย์ เฮลท์ เครดิต

 • ผู้เอาประกันภัยต้องถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตมาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของสัญญาเพิ่มเติมฯ เว้นแต่จะเกิดจากอุบัติเหตุ สำหรับกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือนเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 12,000 บาท ซึ่งชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปีแล้ว
 • อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้น จะโอนให้บุคคลอื่นไม่ได้
 • อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต ใช้ได้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ตามผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
 • ต้องเป็นการเจ็บป่วยที่แพทย์วินิจฉัย และลงความเห็นว่า มีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือทำการผ่าตัดเล็ก/Minor Surgery (OPD) ที่จำเป็น เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคริดสีดวงทวารจำเป็นต้องรับการผ่าตัด หรือมีถุงน้ำ (Cyst) บริเวณเต้านม ต้องได้รับการผ่าตัดเล็ก เป็นต้น

อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) เมื่อประสบอุบัติเหตุ ซึ่งแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและลงความเห็นว่า มีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ก็สามารถใช้บริการ Health Credit ได้เช่นเดียวกัน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้บริการ Health Credit

 • กรมธรรม์ไม่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพสิ้นผลบังคับ
 • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังและอายุกรมธรรม์ยังไม่ถึง 2 ปี
 • การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือเป็นข้อยกเว้นตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
 • การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพ การพักฟื้นหรือการทำกายภาพบำบัด
 • การเจ็บป่วยนั้นสามารถรักษาเป็นผู้ป่วยนอกได้
 • การนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็น
 • ข้อมูลไม่ชัดเจน และบริษัทไม่สามารถสื่อสารทางโทรสารกับทางโรงพยาบาล เพื่อขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมได้

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

ประวัติบริษัท

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 
บริษัทประกันชีวิต ที่เคียงคู่ชีวิตคนไทยมายาวนานถึง 73 ปี ให้บริการประกันชีวิต และการบริการทางการเงินที่สนองตอบเป้าหมายหลักด้านการเงินได้ทุกช่วงชีวิตของคนไทยยุคใหม่อย่างครบวงจร มีกรมธรรม์หลากหลายทั้งด้านการออม การลงทุน การวางแผนการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงแก่ชีวิตและครอบครัวที่คุณรัก รวมทั้งการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพโดยให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญ จริงใจ และใกล้ชิด มีสาขาให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 54 สาขา เมื่อยามเจ็บป่วยเรายังมีโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายให้บริการรักษาลูกค้าได้กว่า 240 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 
กรมธรรม์หลากหลายครบทุกเป้าหมายทางการเงิน

อาคเนย์ประกันชีวิต มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่ทุกช่วงวัย

 • ประกันชีวิตประเภทสามัญ : เพื่อกองทุนการศึกษาบุตร, กองทุนมรดก, การสะสมทรัพย์, การวางแผนภาษี, เงินบำนาญ เกษียณอายุ
 • ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม : เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างหรือสมาชิกขององค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ประกันชีวิตประเภทคุ้มครองสินเชื่อ : บ้านที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์อื่นๆ
 • สัญญาเพิ่มเติม : สุขภาพ, อุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาลรายวัน, คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย, ทุพพลภาพและโรคร้ายแรง ฯลฯ
 • สัญญาตะกาฟุล

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจึงสามารถสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกรมธรรม์  และการบริการ ซึ่งดีที่สุดที่จะมอบให้กับลูกค้าได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

ติดต่อตัวแทน

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

ทวีศักดิ์ อุระนันท์ (อ๋อง)

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาค เลขที่ใบอนุญาต 6101098476

โทร. : 097-220-0602

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

วนิดา กิจรุ่งเรืองกุล (หลิว)

ตำแหน่ง ตัวแทน เลขที่ใบอนุญาต 6201034522

โทร. : 065-924-4564

Line : wanidaliew

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

เรียกร้องสินไหมทดแทน

ฝ่ายสินไหมทดแทน

 • พิจารณาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม พิจารณาจ่ายค่าทดแทนอุบัติเหตุ/ทุพพลภาพ/เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ, ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA
 • พิจารณาจ่ายค่าทดแทนประกันสุขภาพ/ผู้ป่วยใน/การประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • พิจารณาจ่ายค่าทดแทนการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

คำแนะนำการเรียกร้องสินไหม

 • ให้ผู้เรียกร้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มประกอบการเรียกร้องทุกฉบับ และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสำนักงานสาขา หรือสำนักงานใหญ่ เอกสารทุกฉบับต้องไม่มีรอยแก้ไข และผู้เรียกร้องตามเอกสารต้องลงนามด้วยตนเอง หากมีการแก้ไขในเอกสารต้องลงนามชื่อกำกับด้วยตนเองทุกครั้ง

ผลการพิจารณาสินไหมมรณกรรม

 • กรณีเร่งด่วนพิจารณาจ่ายภายใน 1 วัน
 • กรณีปกติพิจารณาจ่ายภายใน 3 วัน สินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติม ฯ
 • พิจารณาจ่ายค่าทดแทนภายใน 5 วัน รายที่จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายสินไหมทดแทนจะแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถพิจารณาจ่ายค่าทดแทนฯ ได้ตามระยะเวลาปกติ
 • การติดตามเรื่องสินไหมทดแทนให้แจ้งเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย สาขา ปรเภทการเรียกร้องสินไหม เช่น ค่าทดแทนอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ , ผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

 • การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่ทราบว่าผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • เอกสารประกอบการเรียกร้อง
 • กรมธรรม์
 • แบบฟอร์มผู้อ้างสิทธิ โดยใช้คำร้อง 1 ฉบับต่อผู้รับประโยชน์ 1 คน
 • มรณบัตร หากเป็นสำเนา ต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราประจำตำแหน่ง
 • ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ฉบับประทับตรา “ตาย” และของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ (จากการเจ็บป่วย) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้างต้น ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้าย
 • กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ (จากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้อ (1)-(6) คือ
  • 1. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่
  • 2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
  • สำเนาทั้ง 2 ฉบับต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บันทึกลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

ค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ (อุบัติเหตุ , การประกันสุขภาพ ฯลฯ)

 • การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการตรวจรักษา
 • เอกสารประกอบ
 • ใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ฉบับจริง)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • กรณีบาดเจ็บได้รับการรักษาจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าทดแทนได้ 2 วิธี คือ
  1. แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการรักษาที่แผนก OPD ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการ เครดิตการรักษาตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย (กรมธรรม์ PA) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  2. หากผู้เอาประกันภัยรับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นที่มิใช่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพียงจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ให้บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน ซึ่งบริษัทจะส่งตรงให้ผู้เอาประกันภัยโดยเร็ว

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

กรุงเทพและปริมณฑล

 1. กรุงเทพ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 2. กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 3. กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 4. กรุงเทพ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
 5. กรุงเทพ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2
 6. กรุงเทพ โรงพยาบาลคามิลเลียน
 7. กรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี 1
 8. กรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี 2
 9. กรุงเทพ โรงพยาบาลนครธน
 10. กรุงเทพ โรงพยาบาลนวมินทร์
 11. กรุงเทพ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 12. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
 13. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางปะกอก 8
 14. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 15. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางมด
 16. กรุงเทพ โรงพยาบาลบางโพ
 17. กรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 18. กรุงเทพ โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
 19. กรุงเทพ โรงพยาบาลปิยะเวท
 20. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 1
 21. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 2
 22. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 3
 23. กรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 24. กรุงเทพ โรงพยาบาลพระรามเก้า
 25. กรุงเทพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 26. กรุงเทพ โรงพยาบาลมิชชั่น
 27. กรุงเทพ โรงพยาบาลมเหสักข์
 28. กรุงเทพ โรงพยาบาลยันฮี
 29. กรุงเทพ โรงพยาบาลรามคำแหง
 30. กรุงเทพ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
 31. กรุงเทพ โรงพยาบาลลาดพร้าว
 32. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 33. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชั่นแนล หนองแขม
 34. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ
 35. กรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี
 36. กรุงเทพ โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
 37. กรุงเทพ โรงพยาบาลศิครินทร์
 38. กรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช
 39. กรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 40. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
 41. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 42. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 43. กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์
 44. กรุงเทพ โรงพยาบาลสายไหม
 45. กรุงเทพ โรงพยาบาลสินแพทย์
 46. กรุงเทพ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
 47. กรุงเทพ โรงพยาบาลสุขุมวิท
 48. กรุงเทพ โรงพยาบาลหัวเฉียว
 49. กรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
 50. กรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น
 51. กรุงเทพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 52. กรุงเทพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 53. กรุงเทพ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
 54. กรุงเทพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 55. กรุงเทพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 56. กรุงเทพ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
 57. กรุงเทพ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4
 58. กรุงเทพ โรงพยาบาลเพชรเวช
 59. กรุงเทพ โรงพยาบาลเวชธานี
 60. กรุงเทพ โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 61. กรุงเทพ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 62. กรุงเทพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 63. นครปฐม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
 64. นครปฐม โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 65. นครปฐม โรงพยาบาลเทพากร
 66. นนทบุรี สมิติเวชรัตนาธิเบศร์คลินิกเวชกรรม
 67. นนทบุรี โรงพยาบาลกรุงไทย
 68. นนทบุรี โรงพยาบาลนนทเวช
 69. นนทบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 70. นนทบุรี โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
 71. ปทุมธานี โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
 72. ปทุมธานี โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 73. ปทุมธานี โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2
 74. ปทุมธานี โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
 75. ปทุมธานี โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
 76. ปทุมธานี โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
 77. ปทุมธานี โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 78. พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลราชธานี
 79. พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
 80. พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
 81. สมุทรปราการ สมิติเวชสุวรรณภูมิคลินิกเวชกรรม
 82. สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)
 83. สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว)
 84. สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางนา 5
 85. สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 86. สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
 87. สมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอล
 88. สมุทรปราการ โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ
 89. สมุทรปราการ โรงพยาบาลสำโรง
 90. สมุทรปราการ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
 91. สมุทรปราการ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
 92. สมุทรปราการ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ
 93. สมุทรปราการ โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ
 94. สมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 1
 95. สมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 2
 96. สมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 3
 97. สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 98. สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
 99. สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร
 100. สมุทรสาคร โรงพยาบาลเอกชัย
 101. สมุทรสงคราม โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

ภาคกลาง

 1. กาญจนบุรี โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
 2. กาญจนบุรี โรงพยาบาลธนกาญจน์
 3. กำแพงเพชร โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
 4. ตาก โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
 5. ตาก โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
 6. นครนายก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 7. นครสวรรค์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ
 8. นครสวรรค์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2
 9. นครสวรรค์ โรงพยาบาลร่มฉัตร
 10. นครสวรรค์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 11. พิจิตร โรงพยาบาลสหเวช
 12. เพชรบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
 13. เพชรบุรี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
 14. เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรรัตน์
 15. พิษณุโลก โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
 16. พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช
 17. พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล
 18. พิษณุโลก โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
 19. ราชบุรี โรงพยาบาลซานคามิลโล
 20. ราชบุรี โรงพยาบาลเมืองราช
 21. ลพบุรี โรงพยาบาลเบญจรมย์
 22. ลพบุรี โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
 23. สุโขทัย โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
 24. สิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
 25. สุพรรณบุรี โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง
 26. สุพรรณบุรี โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์
 27. สุพรรณบุรี โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณ
 28. สระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
 29. อ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 

ภาคอีสาน

 1. กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลธีรวัฒน์
 2. ขอนแก่น โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 3. ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นราม
 4. ขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 5. ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
 6. นครราชสีมา โรงพยาบาล ป.แพทย์
 7. นครราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
 8. นครราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 9. นครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
 10. บุรีรัมย์ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์
 11. มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
 12. มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
 13. ยโสธร โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
 14. ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลจุรีเวช
 15. ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี
 16. เลย โรงพยาบาลเมืองเลยราม
 17. ศรีสะเกษ โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ
 18. สกลนคร โรงพยาบาลรักษ์สกล
 19. หนองคาย โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา
 20. หนองบัวลำภู โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
 21. อุดรธานี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 22. อุดรธานี โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา
 23. อุดรธานี โรงพยาบาลเอกอุดร
 24. อุบลราชธานี โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี
 25. อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์
 26. อุบลราชธานี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ภาคใต้

 1. กระบี่ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 2. ชุมพร โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร
 3. ชุมพร โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
 4. ตรัง โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
 5. ตรัง โรงพยาบาลราชดำเนิน
 6. ตรัง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
 7. นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครคริสเตียน
 8. นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครพัฒน์
 9. นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครินทร์
 10. ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 11. ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
 12. ภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 13. ภูเก็ต โรงพยาบาลดีบุก
 14. ภูเก็ต โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
 15. ภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์
 16. ยะลา โรงพยาบาลสิโรรส
 17. สงขลา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 18. สงขลา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 19. สงขลา โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
 20. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ
 21. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลบ้านดอน อินเตอร์เนชั่นแนล
 22. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
 23. สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล

ภาคตะวันออก

 1. จันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 2. จันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 3. จันทบุรี โรงพยาบาลสิริเวช
 4. ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 (บางปะกง)
 5. ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา
 6. ชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 7. ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี
 8. ชลบุรี โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน
 9. ชลบุรี โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 10. ชลบุรี โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
 11. ชลบุรี โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
 12. ชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 13. ชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
 14. ชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล
 15. ชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล 2
 16. ตราด โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 17. ระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 18. ระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง

ภาคเหนือ

 1. เชียงราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
 2. เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
 3. เชียงราย โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย
 4. เชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. เชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 6. เชียงใหม่ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 7. เชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา
 8. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
 9. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1
 10. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 11. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 12. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเทพปัญญา
 13. เชียงใหม่ โรงพยาบาลเทพปัญญา 2
 14. เชียงใหม่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 15. พะเยา โรงพยาบาลพะเยาราม
 16. แพร่ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 17. แพร่ โรงพยาบาลแพร่ราม
 18. ลำปาง โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
 19. ลำพูน โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรีย

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

สมัครตัวแทน

สมัครตัวแทนประกันชีวิต และผู้บริหาร

ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี
 • สุจริต รักงานบริการ
 • จัดสรรเวลาเรียน และพัฒนาตัวเอง
 • ไม่เคยเป็นบุคลล้มละลาย
 • มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิการณาเป็นพิเศษ*
ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี
 • สุจริต รักงานบริการ
 • จัดสรรเวลาเรียน และพัฒนาตัวเอง
 • ไม่เคยเป็นบุคลล้มละลาย
 • มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิการณาเป็นพิเศษ*

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

รับการสนับสนุนการตลาด และรายได้ที่ยอดเยี่ยม

มีระบบสนับสนุนที่ดี
 • ทำงานช่วยเหลือกันเป็นทีม
 • มีฐานลูกค้าให้ตาม
 • มีบูธงาน Event
 • มีการสอนทำการตลาด
 • การฝึกอบรม
 • ได้รับโปรโมทสู่ผู้บริหาร
รายได้ไม่จำกัด 
 • คอมมิชชั่น เดือนละ 2 ครั้ง
 • จ่ายโบนัส ทุกเดือน
 • โบนัสรายปี
 • โบนัสความยั่งยืนและต่ออายุ
 • ค่าบริหารทีมงานตามตำแหน่ง
สวัสดิการเพิ่มเติม
 • รักษาพยาบาล และประกันชีวิต
 • รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • งานมอบรางวัล งานเลี้ยง คุณวุฒิ
 • รางวัลพิเศษอื่นๆ
เอกสารสมัครตัวแทน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน : สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

รับเรื่องร้องเรียน

     ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ สามารถร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ การขอให้มีการทบทวน การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ หรือการขอให้ทบทวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center/CCC) โทร. 02-631-1331 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน และได้รับหลักฐานจากผู้ร้องเรียนครบถ้วน

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น