รับเรื่องร้องเรียน

     ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ สามารถร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ การขอให้มีการทบทวน การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ หรือการขอให้ทบทวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center/CCC) โทร. 02-631-1331 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน และได้รับหลักฐานจากผู้ร้องเรียนครบถ้วน

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น